Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny

Dodano: 2008-06-30 13:02:10             Zmodyfikowano: 2018-07-30 10:38:47
Rejestr zmian
Wydział I Cywilny
Przewodniczący - SSR Anna Lipnicka
Z-ca Przewodniczącego : SSR Inga Kukla
Kierownik Sekretariatu - Aleksandra Lewczak
 
Budynek przy ul. Żeromskiego 5
Pokój numer 111 - I piętro
tel.: (77) 405-30-01
tel.: (77) 472-52-60
Tel. 77 40 53 010 fax. 77 40 53 166
 
Informacje o sprawach rozpoznawanych w  Wydziale I Cywilnym udziela Biuro Obs ł ugi Interesanta pod numerem telefonu : 77 40 53 001, 77 40 53 199
 
Zakres prowadzonych czynno ś ci ( właściwość rzeczowa):
 • ·    sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000,00 zł oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 k.p.c.), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • ·    sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym - w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o sprostowanie aktów USC w zakresie właściwości miejscowej wydziału;
 • ·    sprawy egzekucyjne - w szczególności: wyjawienie majątku, o nadania klauzuli wykonalności, o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym oraz europejskim tytułom egzekucyjnym,  zawezwanie do próby ugodowej, egzekucja z nieruchomości;
 
Właściwość miejscowa Wydziału I Cywilnego: 
Gminy:  Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Zdzieszowice
Podział czynności, kolejność i zasady przydziału spraw
Rozpoznawanie spraw reguluje § 48 i § 49 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U.  z 2007 r., Nr 38, poz. 249), zgodnie z którym:

1. Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. w szczególnych uzasadnionych wypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością określoną w punkcie 1.
 
Opłaty
Wysokość opłat w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
 
1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawo majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż  100.000 zł.
 
2. Całą opłatę pobiera się od:
 • pozwu i pozwu wzajemnego,
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
 • apelacji,
 • skargi kasacyjnej,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • interwencji głównej,
 • skargi o wznowienie postępowania,
 • skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.
3.  Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.
4. Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.
5. Piątą część opłaty pobiera się od:
 • interwencji ubocznej,
 • zażalenia.
 
6. Opłatę stałą w kwocie 50 zł pobiera się od wniosku o:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • sporządzenie spisu inwentarza,
 • odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
7. Opłatę stałą w kwocie 5 zł pobiera się od wniosku o stwierdzenia nabycia spadku (od spadkodawcy), celem wpisania do systemu teleinformatycznego Rejestru Spadku. Opłatę tę należy uiścić na konto BGK 56 1130 1219 0026 3111 0620 0001
8. Opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o dział spadku (300 zł gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu). Opłatę stałą w kwocie 1.000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.
9. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o:
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.
10. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od pozwu o:
 • naruszenie posiadania,
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
      ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.
11. Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
 • ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania,
 • rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej. 
12. Opłatę stała w wysokości 2.000 zł pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
13. Opłatę stałą w kwocie 1.000 zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w wysokości 300 zł.
14. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:
 • zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej.
 
15. Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.
16. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
 • do 2 000 złotych – 30 złotych,
 • ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych – 100 złotych,
 • ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych –  250 złotych,
 • ponad 7 500 złotych – 300 złotych.
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.